inline

Fixed inline

inline-block

Fixed inline-block

Demo from 前端观察 qianduan.net